0315-641905 06-51615202 (bij spoed)

Privacyreglement van onze praktijk

Verloskundigenpraktijk Ulft, gevestigd aan Pastoor Vernooijstraat 4, 7071 BR Ulft, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.verloskundigenulft.nl Pastoor Vernooijstraat 4, 7071 BR Ulft 0315641905

Moniek Tuenter is de Functionaris Gegevensbescherming van Verloskundigenpraktijk Ulft. Zij is te bereiken via info@verloskundigenulft.nl

Wij gebruiken geen cookies of vergelijkbare technieken.

Persoonsgegevens die wij verwerken;

Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: voor- en achternaam, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres, overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door in correspondentie, telefonisch en tijdens onze zorgverlening.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken zijn; ras, godsdienst of levensovertuiging, seksuele leven, gezondheid, burgerservicenummer (BSN), biometrische gegevens, genetische gegevens.

We verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om in contact te kunnen komen met jou indien dit nodig is en om verloskundige zorg te kunnen leveren.

Wij maken op een beveiligde manier gebruik van het verloskundig software programma Vrumun. Vanuit Vrumun kunnen wij beveiligd gegevens sturen naar Perined, Peridos en Zorgdomein.

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Een medisch dossier moet 15 jaar worden bewaard. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Wij delen jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze zorg. Bijv. telefonisch met je huisarts, indien nodig met een gynaecoloog. Digitale gegevensoverdracht naar zorgverleners gebeurd via Zorgmail/secure mail. Dit doen we alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. Deze vragen we je aan het begin van onze zorgverlening.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde

niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking

in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou

genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@verloskundigenulft.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Wij wijzen je er tevens op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder,

de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons (kan dit een link worden)

Verloskundigenpraktijk Ulft neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.